تجهیزات استیل

قفسه بندی سرد خانه

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کابینت دیواری استیل

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کابینت زمینی درب کشویی

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر سرد

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر گرم

تماس بگیرید

تجهیزات حرارتی

کانتر گرم بن ماری

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کباب پز استیل گازی

تماس بگیرید

تجهیزات حرارتی

کباب پز گازی

تماس بگیرید

تجهیزات حرارتی

گرمخانه تک درب

تماس بگیرید

تجهیزات حرارتی

گرمخانه دو درب

تماس بگیرید

تجهیزات استیل

گرمخانه غذا صنعتی

تماس بگیرید

تجهیزات حرارتی

گرمخانه مرطوب

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز برنج پاک کنی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز تخته کار استیل

4,800,000تومان

تجهیزات آماده سازی

میزکار استیل

تماس بگیرید